szkola_bez_przemocy.jpg

Nasz adres:
ul. Mieszka I 5
kod pocztowy: 15-054
miasto: Białystok
telefon / fax:
(0-85) 741 04 79
e-mail: zssto@gazeta.pl
STRONA GŁÓWNA arrow KADRA
OCENA OPISOWA
Półroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Imię i nazwisko ...............................................  rok szkolny 2004/2005

                          Elementy  oceny

Poziom osiągnięć

ROZWÓJ SPOŁECZNO – EMOCJONALNY

                          I FIZYCZNY

 

Ś

 

D    

 

S

 

Wp

Nawiązuje kontakt z kolegami

 

 

 

 

Włącza się do działań organizowanych przez innych

 

 

 

 

Akceptuje zasady współżycia w grupie

 

 

 

 

Czuje się dobrze wśród przez rówieśników

 

 

 

 

Uczestniczy w zespołowych grach sportowych

 

 

 

 

Rozumie konieczność dbania o własne zdrowie

 

 

 

 

Dba o porządek na swej ławce i o ład w klasie

 

 

 

 

Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych

 

 

 

 

Szanuje własność swoją , kolegów i szkolną

 

 

 

 

Potrafi pełnić obowiązki dyżurnego

 

 

 

 

Akceptuje i wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia

 

 

 

 

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

 

 

Wypowiada się w uporządkowanej formie na podany temat

 

 

 

 

Opowiada o wydarzeniach , respektując związki przyczynowo - skutkowe

 

 

 

 

Uważnie słucha wypowiedzi innych osób

 

 

 

 

Udziela odpowiedzi na postawione pytania

 

 

 

 

Tworzy wypowiedzi poprawne stylistycznie i gramatycznie

 

 

 

 

Umie porozumieć się z kolegami w czasie pracy grupowej

 

 

 

 

Respektuje reguły zabierania głosu podczas zajęć szkolnych

 

 

 

 

 

CZYTANIE I PISANIE

 

 

 

 

Czyta pełnymi wyrazami i zdaniami

 

 

 

 

Czyta głośno , poprawnie , uwzględnia znaki przestankowe

 

 

 

 

Czyta ze zrozumieniem krótki tekst literacki

 

 

 

 

Wyróżnia kolejne zdarzenia w tekście

 

 

 

 

Wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat

 

 

 

 

Dokonuje analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów

 

 

 

 

Pisze poprawnie i czytelnie , mieści się w liniaturze

 

 

 

 

Przepisuje zdania i krótkie teksty ( odtwarza litery , wyrazy , części zdania )

 

 

 

 

Pisze poprawnie zdania z pamięci

 

 

 

 

Samodzielnie układa i zapisuje proste zdania

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

 

 

Porządkuje elementy w zbiorze według określonego warunku

 

 

 

 

Porównuje wartości liczbowe , ustawiając je w ciąg

 

 

 

 

Porównuje liczebność zbiorów

 

 

 

 

Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne

 

 

 

 

Zapisuje za pomocą cyfr liczby w zakresie 10

 

 

 

 

Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10

 

 

 

 

Rozwiązuje proste zadania o treści matematycznej

 

 

 

 

Układa treść zadania do prostych zapisów liczbowych , rysunków

 

 

 

 

Posługuje się pieniędzmi podczas zakupów

 

 

 

 

Potrafi znaleźć błąd w rozwiązaniu zadania

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI  PRZYRODNICZO – GEOGRAFICZNE  I  SPOŁECZNE

 

 

Zna dni tygodnia

 

 

 

 

Zna niektóre zasady higienicznego trybu życia

 

 

 

 

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu

 

 

 

 

Opisuje warunki życia niektórych zwierząt i roślin

 

 

 

 

Dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku

 

 

 

 

Wie , jak chronić środowisko

 

 

 

 

Zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

 

 

 

 

Zna zwyczaje , obrzędy , tradycje związane z niektórymi świętami

 

 

 

 

Rozpoznaje niektóre polskie tańce ludowe

 

 

 

 

Posługuje się prostymi urządzeniami technicznymi

 

 

 

 

 

ROZWÓJ  ARTYSTYCZNY

 

Wykonuje prace plastyczne na dowolny temat

 

 

 

 

Wybiera  techniki plastyczne

 

 

 

 

Wypowiada się na temat pracy własnej i kolegów

 

 

 

 

Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe i pochodne

 

 

 

 

Śpiewa piosenki i rozpoznaje niektóre utwory

 

 

 

 

Gra na instrumentach perkusyjnych

 

 

 

 

Samodzielnie tworzy proste rytmy i melodie

 

 

 

 

Wyraża emocje związane z muzyką przy pomocy ruchu i głosu

 

 

 

 

 

Uwagi:....................................................... Legenda : Ś – świetny

................................................................................     D – dobry

................................................................................      S – słaby

................................................................................      Wp – wymaga

................................................................................                poprawy

Białystok , 21.01.2005r.                 Wychowawczyni : Lucyna Paliwoda

Półroczna ocena opisowa ucznia klasy II

 

Imię i nazwisko ..............................................   rok szkolny 2002/2003  

 

Elementy oceny

Poziom osiągnięć

ROZWÓJ SPOŁECZNO- EMOCJONALNY I FIZYCZNY

Ś

D

S

Wp

Nawiązuje kontakt z kolegami, inicjuje działania na rzecz innych dzieci

 

 

 

 

Włącza się do działań organizowanych przez innych

 

 

 

 

Akceptuje zasady współżycia w grupie

 

 

 

 

Czuje się dobrze wśród rówieśników

 

 

 

 

Uczestniczy w zespołowych grach sportowych

 

 

 

 

Rozumie konieczność dbania o własne zdrowie

 

 

 

 

Jest sprawny fizycznie

 

 

 

 

Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych

 

 

 

 

Nawiązuje kontakt z nauczycielem, samodzielnie zadaje pytania

 

 

 

 

Szanuje własność swoją, kolegów i szkolną

 

 

 

 

Właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego

 

 

 

 

Akceptuje i wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia

 

 

 

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

 

 

 

 

Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na różne tematy

 

 

 

 

Opowiada o wydarzeniach respektując związki przyczynowo- skutkowe

 

 

 

 

Recytuje wiersz z odpowiednią intonacją

 

 

 

 

Słucha nauczyciela i kolegów, udziela odpowiedzi adekwatnych do sytuacji

 

 

 

 

Tworzy wypowiedzi komunikatywne, poprawne stylistycznie i gramatycznie

 

 

 

 

Umie porozumieć się z kolegami podczas pracy grupowej

 

 

 

 

Respektuje reguły zabierania głosu podczas zajęć szkolnych

 

 

 

 

CZYTANIE I PISANIE

 

 

 

 

Czyta głośno teksty, uwzględniając pauzy logiczne, gramatyczne i odpowiednią intonację

 

 

 

 

Czyta tekst ze zrozumieniem

 

 

 

 

Wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich

 

 

 

 

Wskazuje najważniejsze wydarzenia w czytanym tekście

 

 

 

 

Wyszukuje fragmenty na określony temat w tekście literackim

 

 

 

 

Odróżnia utwór wierszowany od prozy

 

 

 

 

Pisze opowiadania na podany temat

 

 

 

 

Układa zdania opisujące wybrane cechy przedmiotów

 

 

 

 

Potrafi napisać list i zaadresować kopertę

 

 

 

 

Pisze poprawnie poznane wyrazy

 

 

 

 

Pisze poprawnie i wyraźnie kilkuzdaniowe teksty

 

 

 

 

Rozróżnia w tekście rzeczowniki

 

 

 

 

Umie wskazać w zdaniu przymiotnik i czasownik

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

 

 

 

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100

 

 

 

 

Mnoży i dzieli w zakresie 30

 

 

 

 

Stosuje porównanie różnicowe (o ile więcej, o ile mniej)

 

 

 

 

Rozwiązuje proste i złożone zadania o treści matematycznej

 

 

 

 

Układa treść zadań matematycznych

 

 

 

 

Stosuje jednostki długości i masy(m, cm, mm, kg, dag)

 

 

 

 

Odczytuje wskazania zegara i termometru

 

 

 

 

Wykonuje proste działania matematyczne związane z obliczaniem czasu, ważeniem, mierzeniem, liczeniem pieniędzy

 

 

 

 

Zna znaki rzymskie

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZO -        GEOGRAFICZNE I SPOŁECZNE

 

 

 

 

Zna zasady ochrony środowiska i wyjaśnia ich sens

 

 

 

 

Zna położenie swojej miejscowości , jej zabytki , krajobraz oraz zajęcia ludzi

 

 

 

 

Nazywa podstawowe elementy pogody

 

 

 

 

Charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku

 

 

 

 

Rozpoznaje warzywa po korzeniach i kwiatach, zna ich części jadalne

 

 

 

 

Rozpoznaje drzewa owocowe po owocach

 

 

 

 

Wskazuje niektóre skutki zanieczyszczenia powietrza i wody w przyrodzie

 

 

 

 

Potrafi wskazać na mapie Polski kilka ważnych miast

 

 

 

 

Porównuje współczesne środki transportu z używanymi dawniej

 

 

 

 

Zna i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

 

 

 

 

Rozróżnia ssaki, ptaki, owady

 

 

 

 

 

Uwagi: ....................................................................    Ś – świetnie

.................................................................................    D – dobrze

.................................................................................    S – słabo

.................................................................................    Wp- wymaga poprawy

.................................................................................          

.................................................................................

.................................................................................

 

Wychowawczyni- mgr Lucyna Paliwoda

Półroczna ocena opisowa ucznia klasy III

Imię i nazwisko ..............................................   rok szkolny 2003/2004  

Elementy oceny

Poziom osiągnięć

ROZWÓJ SPOŁECZNO- EMOCJONALNY I FIZYCZNY

Ś

D

S

Wp

Nawiązuje kontakt z kolegami, inicjuje działania na rzecz innych dzieci

 

 

 

 

Włącza się do działań organizowanych przez innych

 

 

 

 

Akceptuje zasady współżycia w grupie

 

 

 

 

Czuje się dobrze wśród rówieśników

 

 

 

 

Uczestniczy w zespołowych grach sportowych

 

 

 

 

Rozumie konieczność dbania o własne zdrowie

 

 

 

 

Jest sprawny fizycznie

 

 

 

 

Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych

 

 

 

 

Nawiązuje kontakt z nauczycielem, samodzielnie zadaje pytania

 

 

 

 

Szanuje własność swoją, kolegów i szkolną

 

 

 

 

Właściwie wypełnia obowiązki dyżurnego

 

 

 

 

Akceptuje i wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia

 

 

 

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na różne tematy

 

 

 

 

Opowiada o wydarzeniach respektując związki przyczynowo- skutkowe

 

 

 

 

Umie porozumieć się z kolegami podczas pracy grupowej

 

 

 

 

Słucha nauczyciela i kolegów, udziela odpowiedzi adekwatnych do sytuacji

 

 

 

 

Tworzy wypowiedzi poprawne stylistycznie i gramatycznie

 

 

 

 

Recytuje wiersz z odpowiednią intonacją

 

 

 

 

CZYTANIE I PISANIE

Czyta głośno teksty, uwzględniając pauzy logiczne, gramatyczne i odpowiednią intonację

 

 

 

 

Czyta ze zrozumieniem teksty, udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

 

 

 

 

Wyróżnia bohaterów utworu literackiego  i ustala kolejność wydarzeń

 

 

 

 

Wskazuje ważne zdania w czytanym tekście

 

 

 

 

Wyraża swój sąd na temat utworu literackiego

 

 

 

 

Ocenia postępowanie bohaterów i uzasadnia swoje zdanie

 

 

 

 

Pisze poprawnie poznane wcześniej wyrazy i uzasadnia pisownię niektórych z nich

 

 

 

 

Korzysta ze słownika ortograficznego, aby sprawdzić poprawność pisowni

 

 

 

 

Układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat

 

 

 

 

Konstruuje pisemne wypowiedzi w formie opowiadania, opisu, sprawozdania

 

 

 

 

Łączy czasownik, rzeczownik i przymiotnik w zdaniu zachowując odpowiednią liczbę i rodzaj

 

 

 

 

Umie wyodrębnić poznane części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek

 

 

 

 

Odmienia czasownik przez osoby i liczby w określonym czasie

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Dodaje i odejmuje w zakresie 1000

 

 

 

 

Mnoży i dzieli w zakresie 100

 

 

 

 

Stosuje algorytm pisemnego dodawania i odejmowania

 

 

 

 

Rozwiązuje samodzielnie proste zadania tekstowe

 

 

 

 

Rozwiązuje złożone zadania o treści matematycznej

 

 

 

 

Rozwiązuje zadania matematyczne kilkoma sposobami i uzasadnia wybór najlepszego

 

 

 

 

Wykorzystuje wiadomości na temat kolejności wykonywania działań oraz podstawowych praw

 

 

 

 

Rozpoznaje proste prostopadłe i równolegle i umie je narysować

 

 

 

 

Kreśli odcinki, mierzy ich długość i  oblicza długość łamanej

 

 

 

 

Wykonuje obliczenia dotyczące ważenia, płacenia, określania czasu, kalendarza

 

 

 

 

Posługuje się prostymi ułamkami ( połowa, ćwierć) wykonuje obliczenia

 

 

 

 

Ocenia poprawność otrzymanego wyniku

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI PRZYRODNICZO- GEOGRAFICZNE

Opowiada o niektórych wydarzeniach z historii Polski

 

 

 

 

Zna roślinność i zwierzęta wybranych regionów Polski

 

 

 

 

Wyjaśnia związek między sposobami odżywiania, poruszania się a budową zwierząt

 

 

 

 

Wskazuje strony świata

 

 

 

 

Umie posługiwać się mapą

 

 

 

 

Zna wybrane przepisy ruchu drogowego

 

 

 

 

Charakteryzuje kilka ważnych wynalazków człowieka

 

 

 

 

Opisuje najważniejsze cechy pór roku

 

 

 

 

Wyszukuje informacje z różnych źródeł i korzysta  z nich

 

 

 

 

 

Uwagi:......................................................................

................................................................................

................................................................................

Legenda :

Ś – świetny

D – dobry

S – słaby

Wp – wymaga poprawy

< Poprzedni   Następny >